Β.2.3. ΣΤΟΧΟΙ


Οι μακροπρόθεσμοι ΣΤΟΧΟΙ πρέπει να είναι ΣΤΟΧΥ:

Σ-υγκεκριμένοι
Τ-εκμηριωμένοι
Ο-ικονομικοί
Χ-ρονικοί
Υ-λοποιήσιμοι

οργανωση

More presentations from eleni sid